Ta strona używa plików cookie!
close

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych w związku z RODO

Data dodania: 25 maja 2018 r.
Miejsce zdarzenia: Kraj

Na podstawie art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. L. nr 119 z 04.05.2016, s.1), Komendant Miejski Policji w Legnicy informuje o sposobie przetwarzania danych osobowych (RODO)

Szanowna(y) Pani/Panie,

-  realizując obowiązek wynikający z art. 13 RODO[1] informuję, w jaki sposób  Komendant Miejski Policji w Legnicy przetwarza Pana/Pani dane osobowe:

 

1.     Administratorem Danych Osobowych (ADO)  jest Komendant Miejski Policji w Legnicy z siedzibą ul. Asnyka 3-5; 59-220 Legnica.

 

2.     Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych  - Tel. 76 8761527            e-mail: mariola.gryga@legnica.wr.policja.gov.pl

 

3.     Dane osobowe, zwane dalej „danymi”, przetwarzane są w następujących celach:

 

a.      W celu realizacji ustawowych zadań Policji oraz wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze a w szczególności w zakresie realizacji zadań pracodawcy, wykonywania zadań podmiotu administracji publicznej, realizacji zobowiązań na rzecz podmiotów uprawnionych do otrzymywania danych w ramach konkretnego postępowania prowadzonego na podstawie prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych informacji. (Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit. c RODO).

b.     W celach związanych z realizacją Pana/Pani wniosków  czy porozumień, ale   niewynikających z obowiązku prawnego Administratora,  jeżeli wyraził Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych. (Podstawą przetwarzania jest wówczas  art. 6 ust 1 lit. a RODO).

c.      W celu wykonania warunków zawartej umowy bądź porozumienia, jeżeli  jest Pan/Pani stroną takiej  umowy  cywilno-prawnej zawartej z Komendantem Miejskim Policji w Legnicy bądź jego przedstawicielem prawnym. (Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit. b  RODO).

 

4.     Komendant Miejski Policji w Legnicy nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych  odbiorcom, o których mowa w art. 4 ust 9 RODO.  W przypadku, kiedy dane zostaną przekazane, zostanie Pan/Pani poinformowani o tym fakcie oraz wskazani zostaną odbiorcy danych i postawa prawna ich przekazania.     
 

5.     Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego bądź organizacji międzynarodowych. Jeżeli dane zostaną przekazane, to zostanie Pan/Pani poinformowani o tym fakcie oraz wskazani zostaną odbiorcy danych i postawa prawna ich przekazania.

 

6.     Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadań wykonywanych przez Komendanta Miejskiego Policji w Legnicy, następnie nie później niż w okresie 2 lat po zakończaniu sprawy zostaną przekazane do Archiwum. Okres archiwizacji jest zależny od zakwalifikowania konkretnej sprawy i przewidzianego prawem czasu na jej przechowywanie w Archiwum. Sposób kwalifikowania spraw oraz czas ich przechowywania  określa  Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Policji stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 93 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2007 roku.

 

7.     Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia żądania od administratora dostępu do przekazanych danych osobowych,  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, żądania przeniesienia danych. Nadmienić należy, że w przypadku, kiedy dane przetwarzane są na podstawie prawa UE bądź prawa krajowego, żądanie usunięcia danych, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania nie będą skuteczne. W wymienionych przypadkach nie jest bowiem rozpatrywany interes stron, ale nadrzędnym argumentem jest obowiązek wykonania przepisu prawa.

8.     Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem Pana/Pani  danych przez Komendanta Miejskiego Policji w Legnicy.
 

9.     W przypadku, kiedy przetwarzanie danych warunkuje podjęcie czynności prawnych bądź wykonanie zawartej umowy, odmowa ich podania spowoduje  odstąpienie od tych czynności oraz/lub brak możliwości ich wykonania.
W przypadku, kiedy dane przewarzane są w celu wykonania obowiązku prawnego, odmowa ich podania może spowodować skutek prawny właściwy dla  konkretnie dla prowadzonej sprawy.

 

10.   Dane nie podlegają/podlegają  automatycznemu przetwarzaniu oraz profilowaniu.

 

11.  Policja zapewnia ochronę form i metod realizacji zadań, informacji oraz własnych obiektów i danych identyfikujących policjantów -  art. 20 a ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.

 

 

 

 

 


[1] RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

 

Powiązane wiadomości